- Υπόδειγμα διάταξης Ειρηνοδίκη για ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ήδη ενεργού Αγροτικού Συνεταιρισμού ( στα πλαίσια του ν. 4384/2016 ) ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ( ν. 4384.2016 ).doc (65024)

 

- Υπόδειγμα διάταξης Ειρηνοδίκη για ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ( νέου ) ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ( στα πλαίσια του ν. 4384/2016 ) ( Υπόδειγμα ) ΔΙΑΤΑΞΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ.docx (39657)

- Υπόδειγμα διάταξης Ειρηνοδίκη για ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ νέου Α.Σ. με συγχώνευση ( με απορρόφηση ) σ' αυτόν ενός μη ενεργού Α.Σ. - Αντισυνταγματικότητα διάταξης άρθρου 49 παρ. 3 ν. 4384/2017 που επιτρέπει τη συγχώνευση μόνο σε "υφιστάμενο" κατά τη δημοσίευση του ν. 4384/2017 συνεταιρισμό (Υπόδειγμα) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ, συγχώνευση μη ενεργού σε (νέο) ενεργό.doc (131072)

 

- Υπόδειγμα διάταξης Ειρηνοδίκη για ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Διάταξης ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ.docx (42485)