- Υπόδειγμα διάταξης Ειρηνοδίκη για ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ήδη ενεργού Αγροτικού Συνεταιρισμού ( στα πλαίσια του ν. 4384/2016 ) ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ( ν. 4384.2016 ).doc (65024)

 

- Υπόδειγμα διάταξης Ειρηνοδίκη για ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ( νέου ) ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ( στα πλαίσια του ν. 4384/2016 ) ( Υπόδειγμα ) ΔΙΑΤΑΞΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ.docx (39657)

- Υπόδειγμα διάταξης Ειρηνοδίκη για ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ νέου Α.Σ. με συγχώνευση ( με απορρόφηση ) σ' αυτόν ενός μη ενεργού Α.Σ. - Αντισυνταγματικότητα διάταξης άρθρου 49 παρ. 3 ν. 4384/2017 που επιτρέπει τη συγχώνευση μόνο σε "υφιστάμενο" κατά τη δημοσίευση του ν. 4384/2017 συνεταιρισμό (Υπόδειγμα) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ, συγχώνευση μη ενεργού σε (νέο) ενεργό.doc (131072)

 

- Υπόδειγμα διάταξης Ειρηνοδίκη για ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Διάταξης ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ.docx (42485)

 

- Υπόδειγμα διάταξης Ειρηνοδίκη για ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΑΛΛΗ Ε.Κ. ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Διάταξης ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ με υπεύθυνες δηλώσεις μελών περί μη συμμετοχής σε άλλη στην ίδια περιφέρεια.docx (47050)

 

- Υπόδειγμα διάταξης Ειρηνοδίκη για ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Υπόδειγμα Διάταξης Ειρηνοδίκη για ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ.doc (73216)