Πρόσφατη Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. που αφορά την μη υποχρέωση επικόλλησης ενσήμων ΤΑΧΔΙΚ στα δικόγραφα των κλήσεων (ματαιωθείσες)

2015-01-22 00:18

Ακολουθεί η με αριθμό 336/2014 ( κατά πλειοψηφία ) Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ, σύμφωνα με την οποία, στα δικόγραφα των κλήσεων προς συζήτηση ματαιωθείσας υπόθεσης, δεν απαιτείται επικόλληση ενσήμων ΤΑΧΔΙΚ.GnmdNSK_336-2014.pdf (2852811).