ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ : Δικαίωμα πρόσβασης σε δημοσιευμένες διαθήκες που περιέχουν απλά ή ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα

2015-12-06 22:13

Με την υπ' αριθμό 119/13.11.2015 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η ανωτέρω Αρχή αποφάνθηκε οτι θεσπίζεται υποχρέωση χορήγησης αντιγράφου των δημοσιευμένων διαθηκών όχι μόνο στους άμεσα ενδιαφερόμενους ( τετιμημένους, καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους αυτών ) αλλά και σε οποιονδήποτε τρίτο έχει σχετικό έννομο συμφέρον, χωρίς να απαιτείται σχετική άδεια της Αρχής ( βλ. σχετικά με τη δικαστηριακή πρακτική την τελευταία παράγραφο της απόφασης ). βλ. κείμενο της απόφασης Απόφαση 119.2015 Α.Π.Δ.Π.Χ.pdf (131059)