Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών - Παροχή οδηγιών σχετικά με το χειρισμό των υποθέσεων υπαγωγής των οφειλετών στις διατάξεις του ν. 3869/2010 ( Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα ) με δύο χρήσιμα Παραρτήματα

2016-03-22 19:58

βλ. σχετικά ΠΟΛ 1036.2016.pdf (1323485)