Εκπροσώπηση ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ από τον Προϊστάμενο της κατά τόπο Δ.Ο.Υ. στις υποθέσεις του ν. 3869/2010

2018-10-19 09:29

ΣΗΜ. : Η παρούσα αντλήθηκε αυτούσια απο τη σχετική ανάρτηση του δικηγόρου Αθηνών Σπυρίδωνα Αδάμ στην ιστοσελίδα του δικηγορικού γραφείου "ΜΙΝΑ KAOUNI & ASSOSIATES Law Firm"

Προιστάμενος της Δ.Ο.Υ. εκπροσωπεί εφεξής το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ σε υποθέσεις ν. 3869.2010 ( ν. 4569.2018 ).docx (19490)