ΕΠΕΙΓΟΝ - ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ( ν. 4640/2019 ) : Υποχρέωση έγγραφης ενημέρωσης από τον πληρεξούσιο δικηγόρο προς τον εντολέα για όλες τις διαφορές του άρθρου 3 παρ. 1 ν. 4640/2019 από 30.11.2019 ( έντυπο ενημέρωσης )

2019-12-01 12:07

   Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4640/2019 ( Φ.Ε.Κ. Α΄ 190/30.11.2019 ) προβλέπεται ότι στην  διαδικασία της διαμεσολάβησης μπορούν να υπαχθούν αστικές και εμπορικές διαφορές, εθνικού ή διασυνοριακού χαρακτήρα, υφιστάμενες ή μέλλουσες, εφόσον τα μέρη έχουν την εξουσία να διαθέτουν το αντικείμενο της διαφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου. 

   ΠΡΙΝ από την προσφυγή στο Δικαστήριο, ο πληρεξούσιος δικηγόρος οφείλει να ενημερώσει τον εντολέα του ΕΓΓΡΑΦΩΣ για τη δυνατότητα διαμεσολαβητικής διευθέτησης της διαφοράς ή μέρους αυτής σύμφωνα με την παράγραφο 1, καθώς και για την υποχρέωση προσφυγής στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία και τη διαδικασία αυτής των άρθρων 6 και 7 του παρόντος. 

   Το ενημερωτικό έγγραφο συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον εντολέα και τον πληρεξούσιο δικηγόρο του και κατατίθεται με το εισαγωγικό δικόγραφο της αγωγής που τυχόν ασκηθεί ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ ΑΥΤΗΣ.  

   Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ προς τον εντολέα του αφορά ΟΛΕΣ τις διαφορές του άρθρου 3 παρ.1 Ν. 4640/2019 και ΕΧΕΙ ΙΣΧΥ από 30.11.2019 ( άρθρο 44 Ν.4640/2019 ).

   Ακολουθεί έτυπο σημειώματος entypo_enimerosis_apo_dikigoro_neo.pdf (527886)