ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΑΞΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

2016-06-30 14:30

Με σκοπό την άμεση ενημέρωση των διαδίκων και των νομικών παραστατών αυτών στην υπόθεση εκδίκασης ασφαλιστικών μέτρων ( δικάσιμος 22.06.2016, διάδικοι Ελένη σύζυγος Θωμά Κωστοπούλου, Σωτήριος Καλούσιος του Θωμά ), κατά την οποία υποβλήθηκε αίτημα αυτοεξαίρεσης Ειρηνοδίκη κατά την ανωτέρω δικάσιμο και το οποίο ( αίτημα ) έχει ήδη απορριφθεί δυνάμει της με αριθμό 39/27.06.2016 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λάρισας, συντάχθηκε σχετικά η με αριθμό 35/29.06.2016 πράξη του Ειρηνοδίκη Φαρσάλων ( βλ. σχετικά Πράξη ορισμού χρόνου συζήτησης μετά απο απόφαση ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ επί πρότασης εξαίρεσης ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗ.doc (40960) ), σύμφωνα με την οποία ορίζεται ως δικάσιμος περαιτέρω συζήτησης της ανωτέρω διακοπείσης υπόθεσης η 13.07.2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00΄ π.μ. στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου Φαρσάλων. Για την ανωτέρω ημερομηνία έχουν ήδη ειδοποιηθεί τηλεφωνικά οι ίδιοι οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι αυτών, η πράξη δε αυτή θα αποσταλεί και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων.