Ηλεκτρονικό πινάκιο και ηλεκτρονική ενημέρωση διαδίκων, σύμφωνα με το άρθρο 237 παρ. 4 και 6 του ΚΠολΔ ( Π.Δ. 19/2017 )

2017-04-08 09:12

βλ. κείμενο π.δ/τος Π.Δ. 19.2017.pdf (113209)