ΚΥΑ 7534/20.08.2015 - Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών του άρθρου 4 του ν. 3869/2010

2015-08-26 02:53

Με την υπ' αριθμό 7534/20.08.2015 ΚΥΑ ( ΦΕΚ Β΄ 1794/20.08.2015 ), τροποποιήθηκε η προγενέστερη και με αριθμό Ζ1-1398 ΚΥΑ που αφορά τον καθορισμό πιστοποιητικών, κ.λ.π. του άρθρου 4 του ν. 3869/2010, βλ. σχετικά ΚΥΑ 7534.2015.pdf (226206)