ΚΥΑ 8986/14.10.2015 - Νέα δικαιολογητικά ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ για την υπαγωγή στο ν. 3869/2010 ( με υπόδειγμα αίτησης για συμπλήρωση οφειλών σε Δημόσιο, Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, κ.λ.π.)

2015-10-15 21:24

Με την ΚΥΑ 8986/14.10.2015 ( ΦΕΚ Β΄ 2208/14.10.2015 ) των Υπουργείων Οικονομίας, Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Εργασίας, καθορίζονται τα δικαιολογητικά που θα καταθέτει ο αιτών στη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου για την επικαιροποίηση των στοιχείων της εκκρεμούς κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4336/2015 αιτήσεώς του, όπως αυτή προβλέπεται απο τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 της Υποπαραγράφου Α4 του ανωτέρω νομοθετήματος. Με την ίδια ΚΥΑ καθορίζεται υπόδειγμα τυποποιημένης αίτησης συμπλήρωσης οφειλών για τον οφειλέτη που έχει ήδη υποβάλλει αίτηση υπαγωγής στο ν. 3869/2010 και δεν έχει ακόμη συζητηθεί, βλ. ΚΥΑ 8986.2015.pdf (245,8 kB)