Νέο Προεδρικό Διάταγμα για την ηλεκτρονική δημοσίευση δικαστικών αποφάσεων στην ιστοσελίδα πλειστηριασμών του ΕΤΑΑ - ΤΑΝ, μετά απο άσκηση ανακοπής του άρθρου 954 παρ. 4 του ΚΠολΔ

2016-09-08 18:19

βλ. σχετικό ΦΕΚ Π.Δ. 95.2016 - Διαδικασία ηλεκτρονικής δημοσίευσης απόφασης στην ιστοσελίδα δημοσίευσης πλειστηριασμών του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ.pdf (118947)