Νομολογία για το νέο ΚΠολΔ : Η παράλειψη αναγραφής Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ. και e-mail πληρεξουσίου δικηγόρου στο δικόγραφο, δεν επιφέρει ακυρότητα

2016-01-21 00:11

βλ. σχετικά www.legalnews24.gr/2016/01/h-email.html