Παράταση της υπ' αριθμό 49214/21.07.2015 υπουργικής απόφασης για την αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, κ.λ.π. μέχρι την 31.08.2015

2015-08-03 09:19

Με την υπ' αριθμό 57382/31.07.2015 ΥΑ, παρατείνεται η ισχύς της υπ' αριθμό 49214/21.07.2015 υπουργικής απόφασης "Αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής δικαστικών παραβόλων, εγγυοδοσιών και χρηματικών ποσών απο μετατροπή ποινών" μέχρι την 31.08.2015, βλ. σχετική απόφαση 57382.31.07.2015 ΥΑ.pdf (116724)