Πράξη Ειρηνοδίκη Φαρσάλων ( Ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 421επ. του ΚΠολΔ που αφορούν τη λήψη και απόδοση αντιγράφων ενόρκων βεβαιώσεων )

2018-12-21 18:50

βλ. σχετική πράξη 127.2018 ΠΡΑΞΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ (ένορκες βεβαιώσεις).doc (77824)