ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ( ν. 3869/2010 ) : Αλλαγή Ειδικού Εκκαθαριστή στα υφιστάμενα υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα

2016-11-17 08:36

Σας γνωρίζουμε οτι με την υπ' αριθμό 182/04.04.2016 απόφαση της Επιτροπής Ασφαλιστικών και Πιστωτικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος Ειδικός Εκκαθαριστής υπό εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυμάτων - Απόφαση.pdf (210503) που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Β΄ /05.04.2016 ΦΕΚ Β 925-05.04.2016.pdf (110143), αλλάζει ο Ειδικός Εκκαθαριστής σε πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα των οποίων έχει ανακληθεί η άδειά τους και έχουν τεθεί υπό ειδική εκκαθάριση. Σύμωνα δε με την 4η παράγραφο της ανωτέρω αναφερόμενης απόφασης, ορίζεται οτι "4. Απο τη δημοσίευση της παρούσας, η εταιρεία με την επωνυμία "PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Α.Ε.", υπό την ιδιότητα του Ειδικού Εκκαθαριστή αντικαθιστά σε όλες τις αρμοδιότητες ειδικού εκκαθαριστή τους δυνάμει των υπό στοιχείο στ) αντίστοιχων ανωτέρω αποφάσεων διορισμένους ειδικούς εκκαθαριστές". Η ανωτέρω αλλαγή αφορά τα παρακάτω πιστωτικά ιδρύματα :

1. Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος υπό ειδική εκκαθάριση

2. Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Α.Τ.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση

3. Proton Τράπεζα Α.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση

4. Τράπεζα Probank Α.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση

5. FBB - Πρώτη Επιχειρηματική Τράπεζα Α.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση

6. Πανελλήνια Τράπεζα Α.Ε.

7. Αχαική Συνεταιριστική Τράπεζα ΣΥΝ.ΠΕ. υπό ειδική εκκαθάριση

8. Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας ΣΥΝ.ΠΕ. υπό ειδική εκκαθάριση

9. Συνεταιριστική Τράπεζα Λέσβου - Λήμνου ΣΥΝ.ΠΕ. υπό ειδική εκκαθάριση

10. Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου ΣΥΝ.ΠΕ. υπό ειδική εκκαθάριση

11. Συνεταιριστική Τράπεζα Ευβοίας ΣΥΝ.ΠΕ. υπό ειδική εκκαθάριση

12. Συνεταιριστική Τράπεζα Δυτικής Μακεδονίας ΣΥΝ.ΠΕ. υπό ειδική εκκαθάριση

13. Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου ΣΥΝ.ΠΕ. υπό ειδική εκκαθάριση

14. Τ-Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία υπο ειδική εκκαθάριση

15. Υπό εκκαθάριση Παλαιά Τράπεζα Κρήτης Α.Ε. ( ν. 2330/1995 ) και, τέλος,

16. Του χρηματοδοτικού ιδρύματος με την επωνυμία ΑΤΕΛΗΖΙΝΓΚ Ανώνυμη εταιρεία Χρηματοδοτικής μίσθωσης υπο ειδική εκκαθάριση