Υπερχρεωμένα νοικοκυριά ( ν. 3869/2010 ) : Χρέη προς ασφαλιστικούς φορείς - ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ρύθμισης ( ΕιρΑθ 771/2016 ) - ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ρύθμισης ( ΕιρΙλίου 398/2016 )

2016-12-01 22:59

βλ. σχετικά helleniclawyer.eu/2016/12/7712016.html ( συνταγματικότητα ) αλλά αντίθετη 398.2016 ΕΙΡ.ΙΛΙΟΥ  www.helleniclawyer.eu/2016/12/3982016.html( συνταγματικότητα )