Υπουργική Απόφαση που αφορά τα κριτήρια ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ των ( νέων ή ήδη εκκρεμών ) αιτήσεων υπαγωγής στο ν. 3869/2010 από τη Γραμματεία των Ειρηνοδικείων

2015-10-19 23:53

Με την υπ' αριθμό 70888/29.09.2015 Απόφαση του Υπουργού Δικακαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαωμάτων ( ΦΕΚ Β΄ 2225/15.10.2015 ), καθορίζονται τα κριτήρια που πρέπει να λαμβάνει υπόψη της η Γραμματεία των Ειρηνοδικείων για τον, κατά χρονική προτεραιότητα, καθορισμό ημερομηνίας εκδίκασης των αιτήσεων υπαγωγής στο ν. 3869/2010 ( υπερχρεωμένα ) που υποβάλλονται μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4336/2015 ή και που είναι ήδη εκκρεμείς, βλ. σχετικά Κατηγοριοποίηση αιτήσεων ν. 3869.2010 ( απόφαση ΥΔνης ).pdf (141333) βλ. κείμενο μόνο απόφασης YA-70888.pdf (132629)